دانلود پروفیل عرضی و طولی راه

ترازیابی

مقصود ازترازیابی

مقصودازترازیابی یا نیولمان تعیین اختلاف ارتفاع بین دونقطه یا چندنقطه (نسبت به هم یا نسبت به یک سطح مبنای معین است که با استفاده ازدستگاههای مختلف وروشهای گوناگون انجام می گیرد.

ارتفاع یک نقطه عبارت ازفاصله قائم این نقطه ازسطح ارتفاعی مبدا(ژئوئید)ضمنا به مجموع نقاطی که ارتفاع آنها یکسان باشدسطح ترازمی گویند.فاصله بین دوسطح تراز تعیین کننده اختلاف ارتفاع بین نقاط واقع برروی آن دو سطح است.

 

تعیین مبدا ارتفاعی

 

چون اندازه گیری ارتفاع هرنقطه مستقیما سطح مبنا میسر نیست لذا در نقشه برداری سعی می کنند که موقعیت  هرنقطه راازنظر ارتفاعی نسبت به نقطه مشخص دیگری که ارتفاع آن نسبت به مبدا معلوم است تعیین کنند ویا آنکه کلا ارتفاع رابه طورنسبی (با مبدا فرضی ) معین کنند.

روشهای ترازیابی به ترتیب دقت عبارتند از

Geometric levelling

Trigonometric levelling

Barometric levelling

Stadimetric levelling

 

اصول ترازیابی مستقیم

اصول کلی دراین روش ایجاد یک سطح افقی است که بین دوخط قائم گذرانده برنقاط مفروض  انجام می شود.

 

علائم ارتفاعی ( بنچ مارکها)

 

علائم ارتفاعی معمولا درنزدیکی نقاط معلوم و مشخص مثل پلها – میدانهای شهر – تقاطع ها – ایستگاههای راه آهن – پمپ بنزین ها و غیره درداخل یا خارج شهرها نصب می شوند . پاره ای از این علائم به صورت میله های آلو مینیومی به وضعیت افقی داخل دیوارکارگذاشته می شوند .برای هر یک ازاین بنچ مارکها یک کارت مشخصات تهیه می شود که درآن نوع بنچ مارک وارتفاع آن ونیز کروکی محل درآن ثبت می شود .دربین این علائم ارتفاعی دائمی علائم دیگری به صورت موقت نصب می کنند که به آن بنچ مارک موقتی گویند.

.بنچ مارکهای دائمی معمولا بوسیله سازمانهای رسمی نقشه برداری تهیه ،نصب وترازیابی می شونددرحالی که بنچ مارکهای موقتی می تواند توسط موسسات دیگر نیز تهیه، نصب وتعیین ارتفاع شود.

 

ترازیابی بین نقاط

ارتفاع زمین طبیعی درکنار هر یک از نقاط میخ کوبی شده ( اعم از نقاط اصلی یا نقاط اجباری ) با ترازیابی مستقیم وبه شیئه پیمایشی ویا ترکیبی انجام می شود . قرائتهای مربوط به ترازیابی در جدول مخصوص ثبت می شود . در عمل کوشش می شود نقاطی را که به عنوان نقطه انتهایی ترازیابی شعاعی ( نقاط تعویضی ) انتخاب می شوند نقاط مشخص و معلومی از نظر عارضه زمینی باشد.درضمن چنانچه در منطقه یا در نزدیکی آن بنچ مارک یا نقطه ارتفاعی معلومی قرار داشته باشد بهتر است ترازیابی را از این نفطه شروع کنند و در صورت امکان به نقطه ارتفاعی معلوم دیگری ببندند. در غیر این حالت ارتفاع نقطه شروع را به طور قراردادی تعیین می کنند

وبرای کنترل، کار ترازیابی  را به صورت رفت و برگشت انجام می دهند . اگر مسیر طولانی باشد می توان این کار را به صورت مقطعی ( هر 3 تا 5 کیلومتر) انجام داد.                                      ‏

برای نقاط کوهستانی و صعب العبور ازترازیابی مثلثاتی هم می توان استفاده کرد هر چند که دارای دقت کافی نیست .

 

ترسیم

برای نشان دادن وضعیت ارتفاعی نقاط برداشتی از نواری از کالک یا کاغذ میلیمتری استفاده می شود ، روی این

oy درراستای طول نوار وبرای فواصل طولی ومحور ox رسم می شود . محورoy,ox نوار دو محمور متعامد

برای فواصل ارتفاعی درنظر گرفته می شود .

هر نقطه عبارت از x نقطه ای در نزدیکی حاشیه پایین وچپ نوار به عنوان مبدا مختصات انتخاب می شود .

آن اختلاف ارتفاع آن نقطه نسبت به یک نقطه مبدا ارتفاع فرضی است ( این مبداY فاصله آن نقطه تا مبدا مسیر و

معمولا کمترین ارتفاع مسیر است که با رقم صحیحی ازمتر یا مضربی ازمتر گرد شده است).

چون اختلاف ارتفاعات در مقایسه با فواصل طولی یسیار کم است برای نشان دادن وضعیت ارتفاعی نقاط مختلف مسیر معمولا مقیاس ارتفاعی را ده مرتیه بزرگتر از مقیاس طولی تعیین می کنند .برای استفاده بهتر وبیشتر از نیمرخهای طولی اولا کروی نمای افقی ( پلان ) مسیر را در گوشه ای از کاغذ ترسیم می کنند وخصوصیات نقاط برداشتی را به ترتیب در مقابل هر نقطه می نویسند .

 

1-شماره نقطه

2-کیلومتراژ( فاصله نقطه از مبدا مسیر)

3-ارتفاعات نقاط

4-شیب زمین بین دو نقطه متوالی

5-وضعیت زمین

6- ارتفاع خط پروژه

 

رسم نیمرخ طولی به کمک خطوط تراز( منحنیهای میزان )

هنگام طرح ریزی مقدماتی ودر مراحل اولیه کار از نقشه توپوگرافی برای تهیه نیمرخ طولی استفاده می شود نحوه انجام کار به شرح زیر است .

 

ابتدا با استفاده از نقاط مشخص ،مسیر مورد نظر درروی نقشه توپوگرافی ترسیم و محل برخورد این خط با خطوط تراز تعیین می شود . فاصله ای نقاط ازیکدیگر ،موقعیت مسطحاتی و مقادیر عددی ارتفاعات هر یک از خطوط تراز ، موقعیت ارتفاعی آنها را تعیین می کند.

 

پس از یافتن مختصات این نقاط به طریق ذکر شده می توان مشابه روش پیشین نسبت به ترسیم نیمرخ اقدام کرد . لازم به یادآوری است که به علت پایین بودن دقت کار در این روش فقط در مراحل مقدماتی کار و نیز برای تخمین حجم عملیات ارآن استفاده می شود .

 

روش تهیه نیمرخ عرضی

 

برای تهیه طرحهای عمرانی مربوط به عملیات آبرسانی و خطوط انتقال نیرو نیمرخ طولی کفایت می کند ولی در طرحهای اجرایی راهسازی این نیمرخ به تنهایی جوابگوی اطلاعات مورد نیاز مربوط به وضعیت زمین نیست زیرا که یکی از اساسی ترین مسائل مربوط به امور طرح هندسی راه مسئله تعیین برآورد حجم عملیات خاکی است و این مسئله از طریق نیمرخ طولی به تنهایی قابل حل نیست . لذا دراین گونه موارد علاوه بر نیمرخ طولی یک نیمرخ عرضی نیز از هر یک ازناط مسیر تهیه می کنند تا هم بتواند به بررسی بیشتر وضعیت ارتفاعی زمین در عرض منطقه بپردازد و هم راه را برای برآورد عملیات خاکی وانتخاب بهترین خط پروژه هموار سازند.

نیمرخهای عرضی معمولا در آبروها – قوسها – پارکینگها – نقاط شروع و پایان قوس و نقاط برخورد خط پروژه و زمین طبیعی برداشت می شوند .در هر یک از این نقاط خط فرضی عمود بر محور مسیر را به کمک دوربین یا گونیای مساحی ویا به طور تخمینی پیاده می کنند ودر دو طرف آن تا فاصله معینی (30 تا 50 متر) نقاط تغییر شیب وشکسته گیها را برداشت می کنند یعنی فاصله افقی و اختلاف ارتفاع این نقاط را نسبت به نقطه مرکزی محور مسیر اندازه گیری و یادداشت می کنند و به این ترتیب برای هر نیمرخ عرضی جدولی به شکل زیر تهیه می شود.

1- شماره نقاط

2-  کیلومتراژ

3- ارتفاع

4- چپ

5- راست

مقصود از شماره نقاط ،نقاط میخکوبی شده در نیمرخ طولی است . فاصله از مبدا و ارتفاع این نقاط در ستونهای دوم وسوم یادداشت می شود .

برداشتهای عرضی در سمت چپ و راست محور مسیر به ترتیب در ستونهای مربوط نوشته می شود . فاصله افقی نقاط برداشتی از محور در مخرج کسر و اختلاف ارتفاع آنها با نقطه مرکزی در صورت این کسر یادداشت می شود ( به جای اختلاف ارتفاع می توان مستقیما ارتفاع نقاط را ثبت کرد).

 

نکته قابل توجه در نیمرخ عرضی این است که بر خلاف نیمرخ طولی مقیاس روی دو محورطولی و ارتفاعی مساوی و معمولا برابر مقیاس ارتفاعی در نظر گرفته می شود به این دلیل که اولا در اینجا با فواصل طولی زیاد سروکار نداریم و دوم برای تعیین نیمرخ عرضی به طریقه ترسیمی لازم است مقیاس روی دو محور مساوی انتخاب شود تا در تعیین حجم عملیات خاکی مشکلی پیش نیاید.

 

منبع : نقشه برداری مهندسی ، مهندس محمود دیانتخواه ، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان ، صفحه 80 تا 85 و 143 تا 150

khabarhayeomran.persianblog.ir

فرمت:dwg

رمز فایل:khabarhayeomran.persianblog.ir

لینک مستقیم دانلود :http://uploadtak.com/images/d59__2.zip

facebook.com/mohsen.fathi.735

/ 1 نظر / 357 بازدید